Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto záväzné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.vamp.cz, prevádzkovanom firmou Vampfashion, s.r.o.., So sídlom Oldřichovice 869, Třinec, PSČ: 73961, IČO: 26901081, DIČ: CZ26901081.

Tieto podmienky popisujú a upravujú vzájomný obchodný vzťah medzi predávajúcim, ktorý prevádzkuje tento internetový obchod, na strane dodávateľa a kupujúcim (ďalej tiež zákazníkom) na strane odberateľa. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb., Platné znenie) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb., Platné znenie). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb. V znení neskorších predpisov.

 

Základné informácie

Internetový obchod je určený pre odberateľa občanov i podnikateľské subjekty, tj., Právnické aj fyzické osoby podnikajúce v SR na základe platných zákonov. Internetový obchod ponúka dámske a pánske spodné a nočné prádlo, oblečenie pre voľný čas. Internetový obchod zaisťuje kompletný proces od ponuky produktu s aktuálnou cenou, cez jeho objednanie, platbu podľa ponúkaných platobných podmienok, až po doručenie na odberateľom zvolenú adresu.

 

Ceny pre odberateľa

Dodávateľ ponúka v elektronickom obchode aktuálne ceny v slovenských korunách. Dodávateľ si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien platných pre internetový obchod. Ceny v objednávke odoslané kupujúcim sú záväzné a nemenné. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať cenu v potvrdenej objednávke až do doby dodania alebo zrušenia objednávky.

 

Objednávka - platnosť, stavy, zrušenie

Kupujúci je informovaný pred uložením objednávky o všetkých cenách produktov a služieb aj o prípadných ďalších poplatkoch. Po odoslaní objednávky kupujúcim je táto objednávka záväzná. Kupujúci je informovaný o prijatí objednávky aj o jej prípadnom zrušení správami elektronickej pošty. Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušenia objednávky. Všetky parametre objednávky sú platné až do jej vybavenia alebo zrušenia. Kupujúci sa môže informovať u dodávateľa na stav objednávky, kontakt je v odkaze "KONTAKTY".

 

Dodanie tovaru

Tovar je dodávaný prepravnou službou na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a skontrolovať jeho stav a množstvo bez zbytočného odkladu akonáhle sa tovar dostane do jeho držania. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie (preliačiny, roztrhnutie a pod.) Obalov alebo neúplnosť zásielky, musí požadovať na doručovateľovi okamžité spísanie zápisu o poškodení alebo neúplnosti zásielky a bez tohto zápisu nesmie kupujúci zásielku prevziať. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, pokiaľ je zo stavu jej poškodenia zrejmé, že dodaný tovar nemôže riadne plniť svoju funkciu.

 

Poplatky

Dodávateľ účtuje kupujúcemu poštovné podľa vybranej služby prepravy a spôsobu platby podľa "Platobných a dodacích podmienok".

 

Doklady

Kupujúci obdrží ku každej dodávke tovaru daňový doklad.

 

Vrátenie tovaru

V prípade, že kúpna zmluva je uzavretá v súlade s § 53 ods.7 Obč. zák č. 40 / 1964Sb. v znení neskorších zákonov má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak dodaný tovar a podmienky dodávky nezodpovedajú objednávke alebo požiadavkám kupujúceho, je kupujúci oprávnený najlepšie nepoškodený, kompletný tovar vrátane originálneho obalu a všetkého príslušenstva spolu s dokladmi zaslať späť dodávateľovi v lehote maximálne 14 dní (bez udania dôvodu). Dodávateľ posúdi vrátenú dodávku, a ak uzná oprávnenosť požiadavky, za vrátený tovar poukáže kupujúcemu peniaze na účet udaný kupujúcim, prípadne mu poukáže peniaze iným dohodnutým spôsobom (zloženkou bude spoplatnené podľa cenníka Slovenskej pošty) do 30 dní. Pokiaľ tovar nie je vrátený v lehote alebo je vrátený poškodený, vyhradzuje si dodávateľ právo ho neprijať, odoslať ich späť kupujúcemu a účtovať mu dopravné a balné, alebo účtovať vzniknuté náklady.

 

Reklamácia

Reklamácia uplatňuje kupujúci zaslaním reklamovaného tovaru poštou na adresu centrály - viď kontakty.

Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar k reklamácii najlepšie v originálnom balení a s daňovým dokladom. Pri reklamácii tovaru je povinnosťou kupujúceho uviesť spoločne s tovarom a príslušnými dokladmi tiež dôvod k reklamácii.

Štandardná záruka na produkty je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na daňovom doklade.

Záruka v zmysle zákona sa vzťahuje na výrobné vady tovaru, na vady vzniknuté bežným opotrebovaním sa záruka nevzťahuje.

 

Ochrana údajov o kupujúcom (platí len pre fyzické osoby - nepodnikateľov)

S osobnými údajmi nakladáme v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a informácií, v znení neskorších predpisov. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Tieto údaje slúžia len pre interné potreby a nie sú poskytované tretím stranám. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytne osobné údaje žiadnej tretej osobe. Odberateľ súhlasí so zanesením svojich dát do systému dodávateľa.

Záverečné ustanovenia

Uvedené "všeobecné obchodné podmienky" sú platné od 1.10.2013 do vydania nových a súhlas s ich znením je podmienkou pre použitie internetového obchodu kupujúcim.

Jednotlivé články týchto všeobecných obchodných podmienok sú platné nezávisle na sebe, neplatnosť jedného článku nezakladá neplatnosť celých obchodných podmienok.

 

prihlasovací formulár